INFORMĀCIJA TOPOŠAJIEM UN ESOŠAJIEM BIEDRIEM

 Tiem, kuri domā pievienoties:

PAR ALIA arodbiedrības biedru var kļūt jebkurš uzņēmumā strādājošais, vai students, pensionārs, bezdarbnieks un iedzīvotājs, kurš ir ieinteresēts ALIA arodbiedrības sekmīgā darbībā un atzīst arodbiedrības statūtus.

PAR ALIA arodbiedrības biedru var kļūt pēc biedru naudas pārskaitīšanas uz ALIA arodbiedrības norādīto kredītiestādes kontu, ar nosacījumu, ka maksājuma uzdevumā ir norādīts šāds teksts:
«Izlasīju un piekrītu ALIA arodbiedrības statūtiem, lūgums uzņemt pararodbiedrības biedru».
Valde ar savu lēmumu vai valdes priekšsēdētājs rezolūcijas veidā uz rakstveida pieteikuma formas vai maksājuma uzdevuma izdrukas izlemj jautājumu par biedra uzņemšanu.

Par biedru var kļūt arī pēc pieteikuma formas iesniegšanas.

ALIA arodbiedrības biedriem ir tiesības:

 saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu;
 saņemt bezmaksas juridisko konsultāciju;
 saņemt materiālo un morālo palīdzību;
 saņemt informāciju par ALIA arodbiedrības darbību;
 piedalīties ALIA arodbiedrības organizētajos pasākumos ar atvieglotiem nosacījumiem;
 brīvi izstāties no ALIA arodbiedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu.
 vēlēt ALIA arodbiedrības valdes locekļus un revidentu un tikt ievēlētiem šajos amatos;
 izlemt jautājumus par izmaiņām statūtos un ALIA arodbiedrības darbības izbeigšanu.

ALIA arodbiedrības biedru pienākumi ir:

 pildīt ALIA arodbiedrības statūtus; ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt ALIA arodbiedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu;

 regulāri maksāt biedru naudu; ar godu pārstāvēt ALIA arodbiedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas samazina ALIAarodbiedrības reputāciju un cieņu sabiedrībā.

 Lūgums visiem biedriem atbilstoši Statūtu nosacījumiem veikt ikmēneša biedru naudas iemaksu EUR 5 (piecu eiro) apmērā vai arī uzreiziemaksāt gada maksu EUR 60 (sešdesmit eiro) apmērā, kā arī ziedot uz ALIA arodbiedrības SWEDBANKas kontu pēc šādiem rekvizītiem:

Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība Reģistrācijas Nr.40008211589 SWEDBANK LV63HABA0551036742289, norādotmaksājuma mērķi: «ALIA arodbiedrības biedru nauda».

 Vienlaikus informējam, ka atbilstoši 2014.gada 22.februāra biedru kopsapulces lēmumam biedru nauda ir EUR 5 (pieci eiro) mēnesī jeb EUR 60 (sešdesmit eiro) gadā. ALIA arodbiedrības biedrs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iemaksāt biedru naudu lielākā apmērā.