DARBINIEKU NOSŪTĪŠANA (POSTING OF WORKERS)

 Viens no ALIA arodbiedrības mērķiem ir veicināt un aizstāvēt nosūtīto darbinieku, kas noteiktu laiku veic darbu citāvalstī, nevis valstī, kurā viņi parasti veic darbu, likumīgās intereses attiecībā par nodarbinātības noteikumu izpildiun darba apstākļu ievērošanu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbinieku nosūtīšanu.Tāpēc ALIA arodbiedrības viens no uzdevumiem ir nosūtīto darbinieku likumīgo interešu efektīva mehānisma izstrādāšanaun piemērošana.

Darbinieku nosūtīšanas tiesiskais regulējums:

 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā;Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām; Latvijas Republikas Darba likuma14.panta nosacījumi.

Pirms darbinieka nosūtīšanas uz Latviju ir pienākums rakstveidā informēt Darba inspekciju
(nav īpašas formas):


1. darbinieka V., U;
2. darba uzsākšanas laiku;
3. paredzamo nodarbināšanas ilgumu;
4. darba veikšanas vietu;
5. darba devēja pārstāvi Latvijā;
6. personu, kuras labā tiks veikts darbs;
7. apliecinājums par III valstu pilsoņu legālu nodarbinātību ES/EEZ vai Šveices Konfederācijā.

Uz Latviju nosūtītajam darbiniekam nodrošināmi darba apstākļi un nodarbinātības noteikumi,kas paredzēti Latvijas normatīvajos aktos:

1. maksimālo darba laiku un minimālo atpūtas laiku;
2. minimālo ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
3. minimālo darba algas likmi, kā arī piemaksas par virsstundu darbu;
4. noteikumus par darbaspēka nodrošināšanu, īpaši ar darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzēja starpniecību;
5. drošību, veselības aizsardzību un higiēnu darbā;
6. aizsardzības pasākumus personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī šo     personu darba un nodarbinātības noteikumus;
7. vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, kā arī cita veida diskriminācijas aizliegumu.

Vispārējās tendences darbinieku nosūtīšanas jomā - secinājumi

 Latvija ir tieši starp tām ES dalībvalstīm, kurām raksturīga darbinieku norīkošana nevis norīkotodarbinieku uzņemšana;

 No Latvijas darbinieki parasti tiek norīkoti darbam Skandināvijas valstīs (Norvēģija, Zviedrija, Somija), Vācijā,Beļģijā, Francijā. Visvairāk šie norīkojumi skar celtniecības nozarē strādājošos darbiniekus;

 Ar iesaistīšanos IMI pilotprojektā ir izveidots efektīvs kontroles mehānisms nosūtīto darbinieku kontrolei.