Saskaņā ar 2013.gada 8.jūnija Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrības dibināšanas sapulces lēmumu nolemts dibināt jaunu arodbiedrību ar nosaukumu „Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība” (saīsinājumā ALIA arodbiedrība) un vienlaikus apstiprināt ALIA arodbiedrības statūtus. ALIA arodbiedrības pieņemtie statūti 2013.gada 17.jūnijā reģistrēti Arodbiedrību reģistrā. Savukārt saskaņā ar 2014.gada 31.marta valsts notāres lēmumu Arodbiedrību reģistrā ir reģistrēti grozījumi ALIA arodbiedrības statūtu 7.5.punktā. Turklāt saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa valsts notāres lēmumu Arodbiedrību reģistrā ir reģistrēti grozījumi ALIA arodbiedrības statūtu 3.9.2.punktā.  I. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Arodbiedrības pilns nosaukums ir «Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrība»(turpmāk tekstā ALIA arodbiedrība).

1.2.  Saīsinājumā lieto – ALIA.

1.3.  Tulkojums angļu valodā United trade union of Latvian residents.

1.4.  Uz ALIA arodbiedrības dokumentiem un citos informatīvajos materiālos tiek lietots šāds zīmols (simbols/logotips), kas iekļauj arodbiedrības nosaukuma burtu salikumu.

1.5.  ALIA arodbiedrība ir patstāvīga un neatkarīga sabiedriska organizācija, kura uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas pilsētu un novadu (pagastu) uzņēmumos strādājošus darbiniekus, studentus un nestrādājošus pensionārus, bezdarbniekus, kā arī brīvprātīga darba veicējus.

1.6.  ALIA arodbiedrība pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Arodbiedrību reģistrā iegūst juridiskas personas statusu. ALIA arodbiedrībai ir savs zīmogs, simbolika, norēķinu konts kredītiestādē un tā pārvaldasavus īpašumus, kā arī var veikt papilddarbības veidā saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī var veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu arodbiedrības mērķi.

1.7.  ALIA arodbiedrība pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un interese, t.sk. ar sociālā dialoga starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par arodbiedrībām”, Darba strīdu likuma, Darba likuma un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem, normatīvajiem dokumentiem, ratificētiem starptautiskiem tiesību aktiem un ALIA arodbiedrības statūtiem, ievērojot vispārējos principus un tiesību normas, kas ir noteiktas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, EP Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā un citos starptautiskajos paktos un konvencijās.

1.8.  ALIA arodbiedrība ir tiesīga iesaistīties Latvijas un starptautiskās arodbiedrību organizācijās, slēgt ar tām līgumus un vienošanos.

1.9.  ALIA arodbiedrībai ir tiesības likumdošanā noteiktā kārtībā dibināt bezpeļņas organizācijas –fondus, mācību centrus, kas tiek izmantoti ALIA arodbiedrības mērķiem un uzdevumiem.

1.10.  Saziņai ar biedriem un citiem interesentiem ALIA arodbiedrībai Internetā ir sava mājas lapa:www.alia.lv un e-pasts: info@alia.lv.

  II. Arodbiedrības darbības mērķis, uzdevumi un metodes

2.1.  ALIA arodbiedrības galvenais mērķis ir apvienot darbiniekus jeb Latvijas iedzīvotājus (darbiniekus, bezdarbniekus, pensionārus, studentus, invalīdus utt.) vienotā no darba devējiem un citām personām neatkarīgajā sabiedriskajā organizācijā kopīgu uzdevumu veikšanai un risināšanai.

2.2.  Darīt zināmas, pārstāvēt un paplašināt biedru darba, ekonomiskās, aroda un citas sociālās tiesības, organizēt esošajiem un topošajiem biedriem apmācību seminārus, un intereses, aizstāvībai atbilstoši Latvijas Republikasun starptautisko tiesību normām.

2.3.  Veicināt ALIA arodbiedrības pārstāvības īpatsvaru sociālā dialoga institūcijās, pārstāvību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, un, īstenot ALIA arodbiedrības tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību mērķu sasniegšanai.

2.4.  Veicināt un aizstāvēt nosūtīto darbinieku, kas noteiktu laiku veic darbu citā valstī, nevis valstī,kurā viņi parasti veic darbu, likumīgās intereses attiecībā par nodarbinātības noteikumu izpildi un darba apstākļu ievērošanu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, kuri regulē darbinieku nosūtīšanu.

2.5.  ALIA arodbiedrības uzdevumi ir:

2.5.1.  pārstāvēt savus biedrus attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arīpārstāvēt biedru kopīgās intereses valsts un pārvaldes institūcijās, tiesībsargājošās iestādēs, tiesā, darba devēju un citās organizācijās.

2.5.2.  nodrošināt bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšanu ALIA arodbiedrības esošajiem un topošajiem biedriem, bet par pārstāvību tiesā un citās institūcijās pēc savstarpējas vienošanās.

2.5.3.  izglītot savus biedrus un citus interesantus darba, profesionālās un citos likumdošanasjautājumos, organizējot seminārus, darba grupas, individuālās apmācības utt.

2.5.4.  pēc iespējas sniegt saviem biedriem materiālo un morālo palīdzību.

2.5.5.  realizēt likumdošanas iniciatīvu jautājumos, kas skar ALIA arodbiedrības biedru intereses.

2.5.6.  organizēt savu biedru likumīgu prasību un vajadzību īstenošanu, nepieciešamības gadījumā izmantojot mītiņus, demonstrācijas, piketus, streikus, u.c. likumīgas akcijas.

2.5.7.  dibināt sociālās palīdzības fondu.

2.5.8.  pēc iespējas veikt savu biedru (fizisko personu) apdrošināšanu.

2.5.9.  veicināt nosūtīto darbinieku likumīgo interešu efektīva mehānisma izstrādāšanu unpiemērošanu.

2.6.  ALIA arodbiedrība darbības mērķa un uzdevumu izpildei lieto šādas metodes:

2.6.1.  sadarbību ar citām arodbiedrībām, valsts un sabiedriskām organizācijām.

2.6.2.  sadarbību ar arodbiedrībām un citām organizācijām ārvalstīs.

2.6.3.  informatīvus seminārus.

2.6.4.  labdarības pasākumus.

2.6.5.  saimniecisko darbību.

  III. Organizatoriskā uzbūve (kopsapulce un valde)

3.1.  ALIA arodbiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce un valde kas vada un pārstāv arodbiedrību.

3.2.  ALIA arodbiedrības kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi arodbiedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

3.3.  Nepieciešamības gadījumā pēc valdes ierosinājuma, ja sapulci nevar sasaukt sakarā ar lielo biedru skaitu,darba specifikas vai citu iemeslu dēļ, var organizēt konferenci. Delegātus uz konferenci ievēl ALIA arodbiedrības struktūrvienībās saskaņā ar ALIA arodbiedrības lēmējinstitūcijas (valdes) noteikto pārstāvniecības normu un kārtību.Patstāvīgos delegātus var ievēlēt ar pilnvaru laiku līdz nākamajai pārskatu vēlēšanu konferencei. Tiesības atsaukt vai nomainīt patstāvīgos delegātus ir tikai tai ALIA arodbiedrības struktūrvienībai, kas ir konkrēto delegātu ievēlējusi.Konferencei ir tādas pašas pilnvaras kā biedru kopsapulcei.

3.4.  ALIA arodbiedrības kopsapulci sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 5 (piecos) gadā.Kopsapulci sasauc pēc ALIA arodbiedrības valdes priekšsēdētāja ierosinājuma vai pēc vienas desmitās daļas biedru ierosinājuma, norādot sasaukšanas iemeslu. Kopsapulces norisi protokolē.

3.5.  Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību izziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms tās sākuma.

3.6.  Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no ALIA arodbiedrības biedriem vaiievēlēto delegātu skaita.

3.7.  Ja biedru kopsapulcē nepiedalās nepieciešamais lemttiesīgo biedru skaits, tad 10 dienu laikā sasaucatkārtotu biedru kopsapulci ar to pašu darba kārtību, un tā ir lemttiesīga piedaloties jebkādam ALIA arodbiedrībasbiedru skaita.

3.8.  ALIA arodbiedrības kopsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsojumā, ja parto nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.

3.9.  ALIA arodbiedrības kopsapulces kompetencē ir:

3.9.1.  apstiprināt ALIA arodbiedrības statūtus un statūtu grozījumus.

3.9.2.  ievēlēt ALIA arodbiedrības 4 (četrus) valdes locekļus, no kuriem valdes priekšsēdētāju uz 5 (pieciem) gadiem un trīs valdes locekļus uz 5 (pieciem) gadiem. Valdes locekļi pārstāv arodbiedrību kopā ne mazāk kā divi valdes locekļi, bet valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt atsevišķi.

3.9.3.  atcelt ALIA arodbiedrības valdi ne ātrāk kā pēc divu gadu kopš ievēlēšanas brīža, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 kopsapulces biedru skaita.

3.9.4.  ievēlēt revīzijas komisiju (revidentus).

3.9.5.  lemt par ALIA arodbiedrību apvienošanos, noteikt funkciju deleģējumu.

3.9.6.  lemt par ALIA arodbiedrības likvidāciju.

3.10.  Kopsapulču starplaikā ALIA arodbiedrības lēmējinstitūcija ir valde (izpildinstitūcija), ar valdespriekšsēdētāju priekšgalā. Pārstāvībai ALIA arodbiedrības valdei var tikt izvirzīti ALIA arodbiedrības biedri.

3.11.  ALIA arodbiedrības valdes priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā aizstāj valdes locekļi saskaņā ar valdesreglamentu vai valdes priekšsēdētaja pilnvarojumu.

3.12.  Valdes sēdes sasauc ALIA arodbiedrības priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī. ALIA arodbiedrības valdes lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši vairāk nekā puse no valdes locekļiem.

3.13.  ALIA arodbiedrības valdes kompetencē:

3.13.1.  pārstāvēt ALIA arodbiedrību un tās biedrus sarunās ar darba devēju organizācijām un to pārstāvjiem, kā arī bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt biedru intereses uzņēmumos, tiesā un citās institūcijās Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās.

3.13.2.  nodrošināt ALIA arodbiedrības kopsapulces lēmumu izpildi.

3.13.3.  ierosināt un vadīt darba koplīguma sagatavošanu, noslēgšanu, kontroli un izpildi.

3.13.4.  apstiprināt pasākumu plānu Statūtu un darbības pamatvirzienu izpildei.

3.13.5.  lemt par jebkuru jautājumu, kas skar Arodbiedrības biedru darba, sociālās un profesionālās tiesības un intereses.

3.13.6.  iesaistīt jaunus biedrus, nodrošināt biedru tiesības un pienākumu izpildi, organizējot biedru izglītošanu, konsultēšanu un informēšanu.

3.13.7.  lemt par biedru naudas izlietošanu, apstiprināt gada budžetu un kontrolēt tā izpildi.

3.13.8.  pārvaldīt ALIA arodbiedrības mantu un finansiālos līdzekļus.

3.13.9.  valdes locekļa vakances gadījumā organizēt jaunu personu ievēlēšanu kopsapulcē.

3.13.10.  atbildēt par biedru uzskaiti, biedru kartes izsniegšanu, ikgadēju arodbiedrības biedru saraksta sastādīšanu uz kārtējā gada 1.janvāri.

3.13.11.  valdes locekļa vai gadījumā nodot ALIA arodbiedrības lietas un īpašumu ar aktu jaunievēlētām personām, likvidācijas gadījumā – valdes apstiprinātai likvidācijas komisijai.

3.13.12.  ALIA arodbiedrības priekšsēdētāja, valdes locekļa un citu personu atalgojumu (ALIA arodbiedrību struktūrvienību pārstāvim), ņemot vērā veicamo darbu apjomu, nosaka arī darbinieku personālo sastāvu, arī darba samaksas apmēru.

3.13.13.  noteikt vai grozīt ALIA arodbiedrības biedru naudas maksāšanas kārtību un apmēru.

3.13.14.  izveidot un likvidēt arodbiedrības struktūrvienības un darba grupas.

3.13.15.  veikt citus ALIA arodbiedrības darbībai nepieciešamos pasākumus.

3.14.  ALIA arodbiedrības priekšsēdētājs bez īpaša valdes pilnvarojuma ir tiesīgs parakstīt līgumus unslēgt darījumus ALIA arodbiedrības vārdā.

  IV. Revīzijas komisija

4.1.  ALIA arodbiedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija, kuru ievēlkopsapulcē uz 5 (pieciem) gadiem.

4.2.  ALIA arodbiedrības revīzijas komisija sastāv no 3 (trīs) biedriem, kuri nevar būt ALIA arodbiedrībasvaldes locekļi un darbinieki.

4.3.  Revīzijas komisija pieņem lēmumus, balsojot „par”, ne mazāk kā divu biedru sastāvā.

4.4.  Revīzijas (revidenta) komisijas kompetence:

4.4.1.  veic ALIA arodbiedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

4.4.2.  veic citus biedru kopsapulces uzticētos uzdevumus.

4.5.  Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un revīziju veicne retāk kā reizi gadā.

4.6.  Valde apstiprina ALIA arodbiedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

  V. Arodbiedrības struktūrvienība

5.1.  ALIA arodbiedrība var veidot arodbiedrības struktūrvienības, kas nav juridiskās personas, kuru veido 5 un vairāk ALIA arodbiedrības biedri. To reģistrē un izsniedz apliecību ALIA arodbiedrības valde, nosaukumā norādot:„ALIA arodbiedrības struktūrvienība – (attiecīgā locījumā nosaukums)”. ALIA arodbiedrības biedri, kuri skaitliskā mazākuma dēļ neveido ALIA struktūrvienību tiek reģistrēti ALIA arodbiedrības valdē un uz viņiem attiecas tie pašinoteikumi, kas uz visiem ALIA arodbiedrības biedriem.

5.2.  Arodbiedrības struktūrvienības ievēl savu pārstāvi.

5.3.  Pārstāvim ir tiesības apkopot ALIA struktūrvienības aktualitātes un ierosināt to izskatīšanu ALIA arodbiedrības valdes sēdē vai biedru kopsapulcē. Valde var pilnvarot pārstāvi veikt citas darbības ALIA arodbiedrības mērķu sasniegšanai.

  VI. Arodbiedrības biedri, to uzņemšanas un izslēgšanas kārtība, biedru tiesības un pienākumi

6.1.  Par ALIA arodbiedrības biedru var kļūt jebkurš uzņēmumā strādājošais, students vai nestrādājošs pensionārs,bezdarbnieks un iedzīvotājs, kurš ir ieinteresēts ALIA arodbiedrības sekmīgā darbībā un atzīst Arodbiedrības statūtus.

6.2.  Lai kļūt par ALIA arodbiedrības biedru ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka ALIA arodbiedrības valde. Par ALIA arodbiedrības biedru varkļūt pēc biedru naudas pārskaitīšanas uz ALIA arodbiedrības norādīto kredītiestādes kontu, ar nosacījumu ka maksājuma uzdevumā ir norādīts šāds teksts: „Izlasīju un piekrītu ALIA arodbiedrības statūtiem, lūgums uzņemt par arodbiedrības biedru”.

6.3.  Lēmumu par biedra uzņemšanu ALIA arodbiedrībā pieņem ALIA arodbiedrības valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi var ierasties pieteicējs, ja ir vēlme paust savu viedokli. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Par valdes lēmumu informē pieteicēju. Valdes priekšsēdētājs vienpersoniski rezolūcijas veidā uz rakstveida pieteikuma formas vai maksājuma uzdevuma izdrukas var izlemt jautājumu par biedra uzņemšanu.

6.4.  Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par ALIA arodbiedrības biedru, tad viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

6.5.  Biedrs var jebkurā laikā izstāties no ALIA arodbiedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

6.6.  Biedru var izslēgt no ALIA arodbiedrības ar valdes lēmumu, ja:

6.6.1.  biedrs vairāk kā (sešus) mēnešus nav nomaksājis biedru naudu.

6.6.2.  biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus.

6.6.3.  biedrs nepilda savus uzdevumus un uzņemtās saistības.

6.7.  Jautājumu par ALIA arodbiedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai.Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no arodbiedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā vai elektroniskā veidā(ar e-pasta starpniecību vai izziņas) izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

6.8.  saziņai jeb komunikācijai ar ALIA arodbiedrības biedriem valde var izmantot biedru norādītos e-pastus,mobilos tālruņus vai dzīvesvietas adresi. Valdes elektroniskajā veidā (e-pasts vai mobilais tālrunis) nosūtītājs paziņojumstiek uzskatīts par saņemtu otrajā dienā pēc tā nosūtīšanas.

6.9.  ALIA arodbiedrības biedriem ir tiesības:

6.9.1.  saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu.

6.9.2.  saņemt bezmaksas juridisko konsultāciju.

6.9.3.  saņemt materiālo un morālo palīdzību.

6.9.4.  saņemt informāciju par ALIA arodbiedrības darbību.

6.9.5.  piedalīties ALIA arodbiedrības organizētajos pasākumos ar atvieglotiem nosacījumiem.

6.9.6.  brīvi izstāties no ALIA arodbiedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu.

6.9.7.  vēlēt ALIA arodbiedrības valdes locekļus un revidentu un tikt ievēlētiem šajos amatos.

6.9.8.  izlemt jautājumus par izmaiņām statūtos un ALIA arodbiedrības darbības izbeigšanu.

6.10.  ALIA arodbiedrības biedru pienākumi ir:

6.10.1.  pildīt ALIA arodbiedrības statūtus.

6.10.2.  ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt ALIA arodbiedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu.

6.10.3.  regulāri maksāt biedru naudu.

6.10.4.  ar godu pārstāvēt ALIA arodbiedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas samazina ALIA arodbiedrībasreputāciju un cieņu sabiedrībā.

  VII. Biedru nauda

7.1.  Biedru nauda ir priekšnoteikums ALIA arodbiedrības darbības nodrošināšanai, lai garantētu savu biedrutiesību aizsardzību, kā arī veiktu citu darbību savu biedru interesēs un izpildītu viņu likumiskās prasības un vajadzības.

7.2.  Visa biedru nauda ir kopējs ALIA arodbiedrības īpašums un tas veido daļu no arodbiedrības finansiālajiem līdzekļiem.

7.3.  Ja biedra dalība ALIA arodbiedrības izbeidzas, statūtos paredzētā un iemaksātā biedra nauda viņam netiek atmaksāta.

7.4.  Biedra, kuras dalība ALIA arodbiedrībā izbeigusies, nav tiesību uz biedrības īpašumu.

7.5.  ALIA arodbiedrības biedru nauda ir EUR 5 (pieci eiro) mēnesī jeb EUR 60 (sešdesmit eiro) gadā. ALIA arodbiedrības biedrs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iemaksāt biedru naudu lielākā apmērā.

7.6.  Biedru nauda par mēnesi tiek maksāta vienlaicīgi ar pieteikumu par iestāšanos arodbiedrībā iesniegšanu,izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, pārskaitot biedru naudu uz ALIA arodbiedrības norādīto kredītiestādes kontu,norādot maksājuma uzdevumā „ALIA arodbiedrības biedru nauda”. Jaunpieņemtais biedrs neatkarīgi no iestāšanas mēneša datuma samaksā biedru naudu par pilno mēnesi.

7.7.  Biedru nauda tiek maksāta katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam pamatā izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Biedru naudu var iemaksāt par gadu uz priekšu.

  VIII. Pārējie noteikumi

8.1.  ALIA arodbiedrības finanšu līdzekļus un mantu veido:

8.1.1.  ALIA arodbiedrības biedru naudas iemaksas.

8.1.2.  fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi.

8.1.3.  ienākumi no saimnieciskās darbības.

8.1.4.  citi likumā atļautie ienākumi.

8.2.  ALIA arodbiedrības līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar ALIA arodbiedrības valdes lēmumiem.

8.3.  Pilnvaras, līgumus un citus dokumentus paraksta ALIA arodbiedrības priekšsēdētājs vai persona, kas viņu aizvieto.

8.4.  Kredītiestādes dokumentus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu paraksta ALIA arodbiedrības priekšsēdētājs vai cita valdes priekšsēdētāja pilnvarota persona.

8.5.  Iegūt vai atsavināt īpašumu ir tiesīga Arodbiedrības valde.

  IX nodaļa. Arodbiedrības darbības izbeigšana un apvienošana

9.1.  Par ALIA arodbiedrības likvidāciju, apvienošanos vai pievienošanos kādai citai Latvijas arodbiedrībai lemj biedru kopsapulce un šāds lēmums ir jāatbalsta ¾ (trīs ceturtdaļas) no klāt esošo biedru skaita.

9.2.  ALIA arodbiedrības darbības izbeigšanas vai apvienošanās gadījumā par ALIA arodbiedrības īpašumu un naudas līdzekļu izmantošana lemj valde.

  X. nodaļa. Arodbiedrības darbības termiņš

10.  ALIA Arodbiedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

Šie statūti stājas spēkā pēc to pieņemšanas ALIA arodbiedrības biedru kopsapulcē un tiek reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Apvienotā Latvijas iedzīvotāju arodbiedrības:

valdes priekšsēdētājs                                                                                                                        Edgars Timpa      .....................

valdes loceklis                                                                                                                                        Vilnis Virza      .....................

valdes loceklis                                                                                                                             Olderts Djačenko      .....................

valdes loceklis                                                                                                                             Arnis Saidāns      .....................


Rīgā, 2015. gada 4.aprīlī