ALIA arodbiedrības VALDE


 Kopsapulču starplaikā ALIA arodbiedrības lēmējinstitūcija ir valde (izpildinstitūcija), ar valdes priekšsēdētāju priekšgalā. ALIA arodbiedrībā ir 4 (četri) valdes locekļi - valdes priekšsēdētājs un trīs valdes locekļi. ALIA arodbiedrības valdes kompetencē ir pārstāvēt ALIA arodbiedrību, nodrošināt tās kopsapulces lēmumu izpildi, ierosinātun vadīt darba koplīguma sagatavošanu, noslēgšanu, kontroli un izpildi, apstiprināt pasākumu plānu Statūtu un darbības pamatvirzienu izpildei, lemt par jebkuru jautājumu, kas skar biedru darba, sociālās un profesionālās tiesības un intereses un veikt citus ALIA arodbiedrības darbībai nepieciešamos pasākumus.

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

EDGARS TIMPA

Mag.iur., Mg.da, praktizējošs jurists, darba tiesību, valsts tiesību, administratīvo,nodokļu tiesību, civiltiesību un DA speciālists.
VALDES LOCEKLIS

VILNIS VIRZA

Bac.iur., praktizējošs jurists, vadošais darba tiesību eksperts, t.sk. civiltiesību speciālists

VALDES LOCEKLIS

OLDERTS DJAČENKO

Bac.sc.ing., nereģistrētās nodarbinātības apkarošanas eksperts, darba tiesību speciālists,pieredzējis tiesībsargājošo iestāžu darbinieks
VALDES LOCEKLIS

ARNIS SAIDĀNS

Bac.iur., praktizējošs jurists, vadošais darba tiesību eksperts, t.sk. civiltiesību speciālists, datu aizsardzības speciālists